کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

Venray – فنرای

2024 July 23
ساختمان کلیسا
جلسه ی پرستش و موعظه ماه می‌ و ژوئن
کتابخانه کلیسا