کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

پیغام سال – کشیش کامیل و کشیش نادره نوایی