کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

پرستش ، مشارکت ، موعظه – کشیش کامیل نوایی