کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

کلیسای حضوری

2024 May 28

جلسات حضوری ما 

یکشنبه ها ی یک هفته در میان هر ماه میلادی ساعت 17:30 به وقت اروپای مرکزی در‌محل کلیسا 

به آدرس Bollenhofsestraat 138  شهر اوترخت برگزار میگردد .

                              همچنین کلیسای خانگی ما چهارشنبه های آخر ماه در آدرس Bollenhofsestraat 140  از ساعت 18:30 الی 20:00 برگزار می گردد 

لطفا جهت شرکت در جلسات حضوری حداقل پانزده دقیقه قبل از شروع جلسه در محل کلیسا حاضر شوید .

آخرین رویداد پیش رو