کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

موعظه 2022 به قبل

2024 July 23

لیست موعظه های 2022 به قبل