کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

تقویم کلیسا

2024 April 18
ساعت ایرانساعت ترکیهساعت اروپانحوه یا مکان برگزاریجلسهروز
21:3021:0019:00ZOOMشفا و آزادیدوشنبه
21:3021:0019:00ZOOMجنگ روحانیسه شنبه
20:3021:0019:00ZOOMگردهمایی ماهانهچهارشنبه(اول ماه)
21:0020:3018:30خانه ی کلیساکلیسای خانگیچهارشنبه(آخرماه)
21:3021:0019:00ZOOMشفاوآزادیپنجشنبه
21:3021:0019:00ZOOMجلسه دعاجمعه
20:0019:3017:30ساختمان کلیساجلسه ی کلیسایکشنبه