کلیسای ایرانیان ترنم

زمان تا برگزاری جلسه بعدی:

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

درباره ما

2023 November 30

ما عضوی از خانواده بزرگ کلیسای ایرانیان سانیول و به عنوان کلیسای ایرانیان مرکز اروپا تحت رهبری و شبانی برادر بابک و خواهر فیروزه زینالی و نظارت مستقیم کشیش کامیل و کشیش نادره نوایی هستیم ، کلیساهای ایرانیان ترنم در کشور هلند و در شهرهای  venray و Utrecht واقع شده است .

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۶ (و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند.)

و همچنین شفا و آزادی و جنگ روحانی بر طبق لوقا باب 4 آیه 18
آیه خدمتی و رویای کلیسای ماست .

جلسات حضوری ما  شنبه های اول و سوم ساعت ۱۱ صبح به وقت اروپای مرکزی در‌محل کلیسای Venray و شنبه های دوم و چهارم ساعت 12 ظهردر محل کلیسای Utrecht و دوره های تعلیمی آنلاین ما ، به صورت پیوسته طبق برنامه ای که در قسمت تقویم کلیسا هست برگزار میشود .

برادر بابک و خواهر فیروزه زینالی

شبانان کلیسا

کشیش کامیل و کشیش نادره نوایی

ناظران کلیسا